泰语心经
作者:
出版社:

泰语心经

般若波羅蜜多心經

唐三藏法師玄奘譯

ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร

ภิกษุจีนวิศวภัทร (後學沙門聖杰)

วัดเทพพุทธาราม (仙佛寺) จ.ชลบุรี

แปลจากต้นฉบับภาษาจีนของพระอาจารย์เฮียนจังแห่งราชวงค์ถัง 觀自在菩薩。行深般若波羅蜜多時。照見五蘊皆空。度一切苦厄。 


กวน จือ ไจ ผู่ สัก。ฮัง ชิม ปอ แย ปอ ลอ มิก ตอ ซือ。เจา เกียน อู วัน ไก คง。ตู อี ไช คู งุก。 


พระอารยาวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ เมื่อครั้งบำเพ็ญจริยาแห่งปัญญาบารมีอย่างลึกซึ้งนั้น ได้พบว่าเบญจขันธ์ล้วนว่างเปล่า จึงได้ก้าวล่วงจากสรรพทุกข์ทั้งปวง 


舍利子。色不異空。空不異色。色卽是空。空卽是色。受想行識。亦復如是。 


แส ลี่ จือ。เสก ปุก อี คง。คง ปุก อี เสก。เสก เจียก ซือ คง。คง เจียก ซือ เสก。เซา เซียง ฮัง เสก。ยิด ฝุก ยู่ ซือ。 


ดูก่อนสารีบุตร รูปไม่ต่างจากความว่าง ความว่างก็ไม่ต่างไปจากรูป รูปก็คือความว่าง แลความว่างก็คือรูป อันเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ก็เป็นเช่นนี้ 


舍利子。是諸法空相。不生不滅。不垢不淨。不增不減。 


แส ลี่ จือ。ซือ จู ฝับ คง เซียง。ปุก เซง ปุก มิก。ปุก เกียว ปุก เจง。ปุก เจง ปุก กำ。 


ดูก่อนสารีบุตร ก็สรรพธรรมทั้งปวงมีความว่างเปล่าเป็นลักษณะ มิเกิดขึ้นและมิดับสูญไป มิแปดเปื้อนและมิบริสุทธิ์ มิเพิ่มขึ้นและมิลดลง 


是故空中無色。無受想行識。無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。無眼界。乃至無意識界。 


ซือ กู คง จง บู เสก。บู เซา เซียง ฮัง เสก。บู งัน ยือ พี เสก เซง อี。บู เสก เซง เฮียง มี ฉก ฝับ。บู งัน ไก。ไน จี บู อี เสก ไก。 


ด้วยเหตุฉะนี้ในความว่างนั้น จึงไร้รูป ไร้เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ไร้ซึ่งจักษุ โสต ฆาน ชิวหา กาย และมโน ไร้ซึ่งรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และธรรมารมณ์ ไร้ซึ่งจักษุธาตุ ไปจนถึงไร้ซึ่งมโนวิญญาณธาตุ 


無無明。亦無無明盡。乃至無老死。亦無老死盡。無苦集滅道。無智亦無得。以無所得故。 


บู บู เมง。ยิด บู บู เมง จิน。ไน จี บู เลา ซือ。ยิด บู เลา ซือ จิน。บู คู จิบ มิก เตา。บู จี ยิด บู เตก。อี บู ซอ เตก กู。 


ไร้ซึ่งอวิชชาความไม่รู้ และไร้ซึ่งความสิ้นไปของอวิชชา จนถึงไร้ความชราความมรณะ แลไร้ซึ่งความสิ้นไปของความชราและมรณะ ไร้ซึ่งทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค ไร้ซึ่งปัญญาญาณ และยังไร้ซึ่งการเข้าถึง (ปัญญาญาณ) ได้ และด้วยเหตุที่มิอาจเข้าถึงได้ด้วยประการทั้งปวง 


菩提薩埵。依般若波羅蜜多故。心無罣礙。無罣礙故。 


ผู่ ที สัก ตอ。อี ปอ แย ปอ ลอ มิก ตอ กู。ซิม บู ควง ไง。บู ควง ไง กู。 


พระโพธิสัตว์ เพราะอาศัยปัญญาปารมิตาเป็นเหตุ ให้ในหทัยไร้ซึ่งความสงสัยเคลือบแคลง แลเมื่อไร้ซึ่งความสงสัยเคลือบแคลงแล้ว 


無有恐怖。遠離顚倒夢想。究竟涅槃。 


บู เยา คง ปู。ยิน ลี ติน เตา มง เซียง。กิว เกง นิบ พัน。 


จึงปราศจากความตระหนกหวาดหวั่น ไกลห่างจากความคิดและความฝันที่วิปลาสผกผัน จนบรรลุพระนิรวาณได้ในที่สุด 


三世諸佛。依般若波羅蜜多故。得阿耨多羅三藐三菩提。 


ซำ ซือ จู ฟู。อี ปอ แย ปอ ลอ มิก ตอ กู。เตก ออ เนา ตอ ลอ ซำ เมียว ซำ ผู่ ที。 


อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในตรีกาล ด้วยเหตุที่ทรงอาศัยปัญญาปารมิตาจึงได้บรรลุพระอนุตรสัมมาสัมโพธิ 


故知般若波羅蜜多。是大神咒。是大明咒。是無上咒。是無等等咒。能除一切苦。眞實不虛。 


กู จือ ปอ แย ปอ ลอ มิก ตอ。ซือ ตา เซง เจา。ซือ ตา เมง เจา。ซือ บู เซียง เจา。ซือ บู ตัง ตัง เจา。เนง ชี อี ไช คู。จิน สิด ปุก ฮี。 


ด้วยเหตุฉะนี้จึงสมควรทราบว่าปัญญาปารมิตานี้ คือมหาศักดามนตร์ คือมหาวิทยามนตร์ คืออนุตรมนตร์ คืออสมสมมนตร์ สามารถขจัดสรรพทุกข์ทั้งปวง เป็นสัจจะที่มิผิดพลาดหลอกลวง 

故說般若波羅蜜多咒。卽說咒曰。 


กู ส่วย ปอ แย ปอ ลอ มิก ตอ เจา。เจียก ส่วย เจา หยัด。 


จึงเป็นเหตุให้กล่าวมนตราแห่งปรัชญาปารมิตาว่า 


揭諦。揭諦。波羅揭諦。波羅僧揭諦。菩提。薩婆訶。 


กิด ตี。กิด ตี。ปอ ลอ กิด ตี。ปอ ลอ เจง กิด ตี。ผู่ ที。ซอ พอ ฮอ。 


คะเต คะเต ปารคะเต ปารสังคะเต โพธิ สวาหา

.